KDP SCHOOL

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูนาฏศิลป์ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 4-8 สิงหาคม 2557(5 ส.ค. 57)รายละเอียด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูการเงิน (23 เม.ย. 57)
กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในฝัน (22 เม.ย. 57)
รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา (3 เม.ย. 57)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ไฟล์ excel) กรอกนักเรียน ม.6 ไปแล้ว
สรุปงานวัดผลใช้สรุป SAR
การบันทึกคะแนน O-netปีการศึกษา 2556 ในโปรแกรม Student 2551
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557
แจ้งโอนเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)หนังสือนำ รายการแจ้งโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
กบข. ได้ดำเนินการส่งใบแจ้งยอดสมาชิกสำหรับนำไปใช้หักภาษี โดยทำการแจ้งยอดในระบบออนไลน์สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ https://gpfservices.gpf.or.th/gpfservices/tas/gpfweblogin.aspx
สพม.19 แจ้งการขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง กรุณาคลิกที่นี่ 

กล่องความรู้อบรมเพศศึกษา โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ร่วมกับสาธรณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมในโครงการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2557 ณ ห้องประชุมปาริชาด โดยมีนักเรียนตัวแทนแกนนำระดับชั้นละ 2 คน พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ปฐมนิเทศ ม.1-ม.4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พร้อมกับประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการ นภวรรณ ศรีภูธร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่านปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แกนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 โดยมีนายถวัลย์ ยอดคีรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประธานได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้นได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 และในคืนวันที่ 22 ก.พ. 57 มีพิธีรอบกองไฟโดยมีนายสมศักดิ์ สอนประเทศ กำนันตำบลกุดดู่ มาเป็นประธานในพิธี

image
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
หลักสูตรแกนกลาง51