KDP SCHOOL


รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา (3 เม.ย. 57)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ไฟล์ excel) กรอกนักเรียน ม.6 ไปแล้ว
สรุปงานวัดผลใช้สรุป SAR
การบันทึกคะแนน O-netปีการศึกษา 2556 ในโปรแกรม Student 2551
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557
แจ้งโอนเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)หนังสือนำ รายการแจ้งโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
กบข. ได้ดำเนินการส่งใบแจ้งยอดสมาชิกสำหรับนำไปใช้หักภาษี โดยทำการแจ้งยอดในระบบออนไลน์สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ https://gpfservices.gpf.or.th/gpfservices/tas/gpfweblogin.aspx
สพม.19 แจ้งการขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง กรุณาคลิกที่นี่ 

กล่องความรู้

สถิติการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
วันที่ ระดับชั้น จำนวน
20 มีนาคม 2557 ม.1 43
ม.4 68
21 มีนาคม 2557 ม.1 59
ม.4 3
22 มีนาคม 2557 ม.1 28
ม.4 4
23 มีนาคม 2557 ม.1 17
ม.4 9
24 มีนาคม 2557 ม.1 18
ม.4 9
รวม ม.1 165
ม.4 93

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แกนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 โดยมีนายถวัลย์ ยอดคีรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประธานได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้นได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 และในคืนวันที่ 22 ก.พ. 57 มีพิธีรอบกองไฟโดยมีนายสมศักดิ์ สอนประเทศ กำนันตำบลกุดดู่ มาเป็นประธานในพิธี

4 ก.พ. 57  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่คุณครูละเอียด สุรวิทย์ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่ โรงเรียนบ้านค้อ สังกัด สพป.นภ.1 คณะครูและนักเรียนขอแสดงความยินดี

แข่งขันนาฏมวยไทย  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมได้นำคณะนักเรียนกิจกรรมนาฏมวยไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ นภวรรณ ศรีภูธร ไปเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการ "รักชาติ....รักษ์มวยไทยปีที่ 5" ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ อ.เมือง จ.เลย ผลการแข่งขันโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเข้าไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

วันครู 2557 16 มกราคม 2557 คณะครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมได้ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร และขอแสดงความยินดีกับคุณครู จงกลณี งามวงศ์ ครูกุสุมา อินตะวิชัย ครุจำเนียร ศรีภูธร ครูคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์ ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีโนนสัง ครูสมบูรณ์ ฮวดหลี ครูพูลศรี นามบุญลือ ครูมัทนาพร เพชรนอก ครูละเอียด สุรวิทย์ ครูปริญญา จันทร์ยิ้ม ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมได้จัดผ้าป่าเพื่อนำเงินมาสบทบทุนในการซ่อมแซมอาคารหอประชุม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2556 มีชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่านำต้นผ้าป่ามาร่วมทำบุญในครั้งนี้จำนวนมาก ในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 29 ธ.ค. 56 ได้มีงานฉลองผ้าป่ามีการแสดงของวงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนและการต่อยมวยการกุศล
พิธีเปิดกีฬาภายในปีการศึกษา 2556 นายถวัลย์ ยอดคีรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพรอมด้วยคณะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกุดดู่เกมส์ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2556 โดยมีนางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน


กีฬาภายในปีการศึกษา 2556 กีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้ว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพยม-มุกดาหาร โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 32 รายการ รายละเอียด

เตรียมความพร้อม โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผ้าป่าที่กำลังจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ธัน ธันวาคม 2556

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพยม-มุกดาหาร โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 32 รายการ รายละเอียด


4 ธันวาคม 2556 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้้าอยู่หัวฯ โดยในปีนี้ได้จัดบริเวณลานหน้าเสาธง มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานวางพานพุ่มและกล่าวถวายพระพร หลังจากนั้นมีการแสดงรำถวายพระพรโดยชุมนุมนาฏศิลป์

 

 

วันโลกรำถึงลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุฯ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน" ซึ่งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันโลกรำลึกฯ ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และได้ให้มีขบวนรณรงค์การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับชุมชน เพื่อให้มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนและตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากท้องถนน

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ผลการแข่งขันโรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค รวมทั้งหมด 32 รายการรายละเอียด

 

วันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 56 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมได้ไปร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสัง

 

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูู บุคลากรและนักเรียน

 

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม มีกิจกรรมการแสดงตัวละครในวรรณคดีซึ่งแสดงโดยคณะครู การประกวดตัวละครในวรรณคดี เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556

image
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
หลักสูตรแกนกลาง51