ระบบงาน ครู วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง รวม
ชาย หญิง ตรี โท เอก อัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4
ฝ่ายบริหาร 3 - 1 2 - - - - - - 3 - 3
กลุ่มสาระภาษาไทย 1 3 2 2 - - - - 2 - 2 - 4
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 1 5 3 3 - - 1 1 1 - 3 - 6
กลุ่่มสาระคณิตศาสตร์ 1 3 2 2 - - - 1 2 - 1 - 4
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 4 5 3 - - - - 2 4 2 - 8
กลุ่มสาระพลศึกษาฯ 2 - 2 - - - 1 - 1 - - - 2
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี 4 2 3 3 - 1 2 - 1 - 2 - 6
กลุ่มสาระการงานฯ 3 2 2 3 - - 1 - 3 - 1 - 5
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 3 2 2 - - - 1 2 - 1 - 4
แนะแนว 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1
รวม 21 22 23 20 - 2 5 3 14 4 15 - 43

 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2561