ระบบงาน ครู วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง รวม
ชาย หญิง ตรี โท เอก อัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4
ฝ่ายบริหาร 2 - - 2 - - - - - - 2 - 2
กลุ่มสาระภาษาไทย 2 3 1 4 - - - - 3 - 2 - 5
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ - 5 3 2 - - 1 - 2 - 2 - 5
กลุ่่มสาระคณิตศาสตร์ 1 4 2 3 - - - 1 3 - 1 - 5
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 3 3 4 2 - - - - 2 4 - - 6
กลุ่มสาระพลศึกษาฯ 2 - 2 - - - 1 - 1 - - - 2
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี 4 2 3 3 - 1 2 - 1 - 2 - 6
กลุ่มสาระการงานฯ 4 2 3 3 - - 1 1 3 - 1 - 6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 4 1 4 - - - - 4 - 1 - 5
แนะแนว - 1 1 - - - - 1 - - - - 1
รวม 19 24 20 23 - 1 5 3 19 4 11 - 43

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561