CodeSlider - Joomla 2.5 simple slideshow module

ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
?มัธยมศึกษาตอนต้น 247 242
489
?มัธยมศึกษาตอนปลาย 108 144
252
รวมทั้งหมด 355 386 741
ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 239 266 505
มัธยมศึกษาตอนปลาย 101 132 233
รวมทั้งหมด 340 398 738
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 226 260 486
มัธยมศึกษาตอนปลาย 96 112 208
รวมทั้งหมด 322
372 694
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 181 246 427
มัธยมศึกษาตอนปลาย 71 101 172
รวมทั้งหมด 252
347 599

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายน