ปีการศึกษา 2559   
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น  247  241 488
มัธยมศึกษาตอนปลาย 108
 144 252
 รวมทั้งหมด  355 385
 740
 ปีการศึกษา 2560
มัธยมศึกษาตอนต้น 239 266 505
มัธยมศึกษาตอนปลาย 101 132 233
รวมทั้งหมด 340 398  738

ข้อมูล 10 มิ.ย. จาก DMC งานสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน