ปีการศึกษา 2559  
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
 มัธยมศึกษาตอนต้น  247 242
 489
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  108 144
 252
รวมทั้งหมด 355 386 741
ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 239 266 505
มัธยมศึกษาตอนปลาย 101 132 233
รวมทั้งหมด 340 398 738
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 226 260 486
มัธยมศึกษาตอนปลาย 96 112 208
รวมทั้งหมด 322
 372 694

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายน