CodeSlider - Joomla 2.5 simple slideshow module
It is free, easy and convenient!

ที่ตั้ง ?

เลขที่ 109 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายดำรง คำพะแย นายทรงศักดิ์ คำพะแย และนายเคน โสโท ทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 มีนายประยม วงศ์นาม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

?ปรัชญาโรงเรียน

เรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

คติพจน์

นตํถิ ปัญญา สมาวุธํ

สีประจำโรงเรียน

ม่วง - ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่

?

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายประยม วงศ์นาม (พ.ศ. 2525-2528)

2. นายอุดม โคกคาน (พ.ศ. 2528-2539)

3. นายไชยวัฒน์ ศรีสุนทร (พ.ศ. 2539-2541)

4. นายสนิท วงศ์แสงตา (พ.ศ.2541-2543)

5. นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ (พ.ศ.2543-2545)

6. นางนภวรรณ ศรีภูธร (รักษาการ พ.ศ. 2545-2547)

7. นายคำพันธ์ พระเอก (พ.ศ. 2548-2549)

8. นางวิลาวัณย์ พรหมโส (พ.ศ.2549 -2553)

9. นางนภวรรณ ศรีภูธร (พ.ศ. 2553-2558)

10. นายบุญมา ภูเงิน (พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน)